Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts i incentius fiscals municipals

Existeixen diferents beneficis fiscals i mesures d’estímul per afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques i empresarials a Vilafranca del Penedès.

Podeu consultar aquestes bonificacions classificades per matèries: 

Taxa d'obertura d'establiments^

És la taxa que s'ha de satisfer a l'Ajuntament per la tasca municipal tècnica, jurídica i administrativa destinada a comprovar que els establiments compleixen amb els requisits exigibles.

Existeixen beneficis tributaris relacionats amb motius ambientals, amb la creació d'ocupació, amb elements d'innovació o destinades a persones que emprenen un negoci i es troben en situació d'atur entre d'altres.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)^

L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques. No tributen les persones físiques, i sí únicamaent les persones jurídiques amb un volum de negoci anual no inferior a 1 milió d'euros.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres^

En relació a aquest impost, l'Ajuntament de Vilafranca contempla diversos beneficis fiscals relacionats amb activitats econòmiques.

Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme^

S'apliquen beneficis tributaris similars als de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres relacionats amb activitats econòmiques en determinats supòsits.

Taxa per la prestació del servei de gestió de resiudus^

Respecte a l'impost per la prestació del servei de gestió de residus també existeixen algunes bonificacions fiscals per a activitats econòmiques.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica^

Empreses que disposin de vehicles poc contaminants o elèctrics poden gaudir de beneficis fiscals en relació a aquest impost.

Impost sobre bens immobles^

L'IBI també contempla importants bonificacions fiscals per a empreses en determinats supòsits.

Xat Atenció a l'empresa