Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

14 de desembre de 2022

1. Convocar els ajuts destinats al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries de Catalunya. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades en l'annex 1 de l'Ordre ARP/121/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7393, de 19.6.2017), modificades per l'Ordre ARP/223/2020, de 21 de desembre (DOGC núm. 8302, de 23.12.2020).

2. El termini de presentació de sol·licituds és 10 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 100.000 d'euros, són a càrrec de la partida pressupostària D/770000300/6130/0000 dels pressupostos per a l'any 2023 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb caràcter de crèdit avançat, per la qual cosa la concessió dels ajuts es condiciona a l'existència de crèdit en el moment de la resolució de la concessió.

4. Són subvencionables les despeses ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 d'octubre de 2023. En cap cas no se subvencionaran despeses ocasionades abans de la sol·licitud.

Més informació

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa