Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

02 de agost de 2022

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:  

  1. Programa d’incentius 1: Realització d’installacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial. 
  2. Programa d’incentius 2: Realització d’installacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Dins del programa d’incentius 1 es consideraran com a destinataris últims dels ajuts:  

  1. Persones físiques. 
  2. Persones jurídiques. 
  3. Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre. 
  4. Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica. 

Dins del programa d’incentius 2 es consideraran com a destinataris últims dels ajuts:  

  1. Les entitats locals territorials previstes per l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local o qualsevol altre Entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia. 
  2. Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre. 
  3. Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Accés a la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935091 

Accediu aquí per ampliar informació i per fer la tramitació: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/ 

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa