Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Bases reguladores per a ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable

08 de agost de 2022

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d'energia renovable de les tipologies indicades a continuació:

  1. Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
  2. Ampliació o substitució de central de generació existent.
  3. Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.

Les despeses subvencionables es detallaran a la corresponent convocatòria.

Beneficiaris

Podrà obtenir la condició de beneficiaria d’aquests ajuts qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïda i que tingui domicili fiscal a Espanya. S'inclouen els consorcis, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.

S’estableixen dos programes d’incentius diferents en el marc d’aquesta convocatòria. Els beneficiaris als que va dirigit cada programa d’incentius són: 

  • El programa d’incentius 1 va dirigit a beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat. A banda, dins d’aquest primer programa d’incentius podran obtenir la condició de beneficiaris també els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o l’agrupació empresarial haurà de comptar amb, com a mínim, un participant que realitzi alguna activitat econòmica.
  • El programa d’incentius 2 va dirigit a beneficiaris que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat.

Per als beneficiaris del programa d’incentius 1 només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut. Per als beneficiaris del programa d’incentius 2, les actuacions subvencionades s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de publicació de l’ordre de bases.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut dependrà de la tipologia de beneficiari essent d’un màxim del 35% per als beneficiaris del programa d’incentius 1 i del 70% per als beneficiaris del programa d’incentius 2.

A banda, s’atorgaran els següents percentatges d’ajuts addicionals acumulables:

  1. Un ajut addicional del 5% per als projectes ubicats en zones de repte demogràfic i/o zones de transició justa
  2. Un 5% per a projectes desenvolupats per Mitjanes empreses i un 10% per als de Petites empreses

El pressupost inicial destinat a aquesta convocatòria és de 100.000.000 d'euros, 70.000.000 per al programa d'incentius 1 i 30.000.000 per al programa d'incentius 2. Aquest pressupost podrà ser ampliat en funció de la demanda i el desenvolupament dels projectes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 hores del dia 26 de setembre i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 28 d’octubre.

Més informació aquí.

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa