Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa de Capacitats Emprenedores per a l’acceleració de Startups

19 de setembre de 2023

La Fundació EOI, organisme que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, publica la convocatòria per a la concessió d’ajuts a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l’acceleració de Startups “Programa d’Acceleració de Startups” en el marc del Component 13 “Impuls a la Pime” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores de l’Ordre ICT/748/2022, de 28 de juliol.  

Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència no competitiva.  

L’objecte dels ajuts és impulsar el creixement i desenvolupament de les startups emprenedores innovadores a través del programa de capacitats emprenedores “Programa d’Acceleració de Startups” en les seves modalitats “Programa d’Acceleració de Startups  – Regional” i “Programa d’Acceleració de Startups  –  Sectorial”

El programa de capacitats emprenedores “Programa d’Acceleració de Startups – Regional” té per objectiu facilitar a startups i emprenedors innovadors, de tots els sectors, activitats d’assessorament orientats a fer créixer i desenvolupar els seus negocis. Aquest programa es desenvoluparà a cada comunitat autònoma.  

El programa de capacitats emprenedores “Programa d’Acceleració de Startups – Sectorial” té per objectiu facilitar assessorament a les startups emprenedores innovadores que desenvolupin o vulguin desenvolupar la seva activitat en els sectors tractors destacats per l’Estratègia Espanya Nació Emprenedora (EENE), com són la indústria, les indústries culturals, musicals o audiovisuals, la mobilitat, la salut, la construcció i materials, l’energia i transició ecològica, la banca i finances, el sector digital i de telecomunicacions, agroalimentació i biotecnologia. Aquestes activitats involucraran al teixit empresarial del sector, especialment a les grans empreses i empreses tractores de cada sector.  

Cada startup o emprenedor innovador sol·licitant podrà ser beneficiari d’un únic ajut i, per tant, participant en una única modalitat de programa, ja sigui el Programa d’Acceleració de Startups – Regional o el Programa d’Acceleració de Startups – Sectorial. 

El Pla d’Acceleració inclou les següents activitats: 

  • Programa de formació amb almenys 50 hores de tallers amb caràcter grupal 
  • Programa d’acceleració per al creixement i desenvolupament compost per un mínim de 40 hores de mentorització individual (one-to-one).  
  • Networking i connexió amb el teixit empresarial local, en el cas de la modalitat regional, o bé teixit empresarial sectorial en aquesta modalitat.  

Entitats beneficiàries: 

Els ajuts van dirigits a empreses emergents que tinguin la consideració de startup. A l'efecte d'aquesta ordre s'entén per startup les empreses de creació recent, quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d'inscripció al Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, o de set en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, o industrials. 

A més, hauran de comptar amb un model de negoci escalable, sempre que tinguin personalitat física o jurídica i estiguin legalment constituïts i inscrits al registre corresponent.  

Quantia: 

La despesa per aquesta convocatòria és d’un màxim de 33.373.588 euros.  

La quantia individualitzada dels ajuts en espècie que es concedeixen és de 5.471,08 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre i romandrà obert fins que s’esgoti el crèdit pressupostari total establert en la convocatòria.  

Sol·licituds: 

Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Fundació EOI. 

Informació: 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20230727_startups 

 


Pressupost: 33.373.588 euros | Termini: A partir del 5 de setembre de 2023 i fins a esgotar pressupost

Enllaços relacionats

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa