Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions a inversions empresarials d'alt impacte

24 de juliol de 2023

ACCIÓ atorga ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte.

Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

  • Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació.
  • Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes.

Bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte. Les subvencions es poden utilitzar per finançar una àmplia gamma de projectes, com ara:

  • Desenvolupament de noves tecnologies
  • Creació d'empreses socials
  • Impuls de l'economia circular
  • Millora de l'eficiència energètica
  • Protecció del medi ambient

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva i l'import màxim de la subvenció serà de 500.000 euros. 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 de l'annex de les bases, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Quantia

Variable en funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajut i l'import d'ajut màxim (veure punt 5 de les bases).

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 17.000.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores del 27 de juliol de 2023 fins a les 14:00 hores del 19 d'octubre de 2023.

Accés al tràmit

Fitxa informativa (document .PDF)

Bases reguladores (document .PDF)

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa