Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular 

21 de novembre de 2022

S’aproven les bases reguladores que tenen com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l'aigua, l'energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació: 

 Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis 

Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

De les categories següents: 

1) Ecodisseny

de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. 

2) Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col.laborativa, etc.).

3) Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari. 

4) Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take back shemes).

5) Remanufactura.

6) Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia. 

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: 

Es consideren dins d'aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular, ja sigui en l'àmbit sectorial o bé territorial, i les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.). 

Terminis:

El termini màxim per a l'execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d'atorgament de la subvenció. 

Import de l'ajut:

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime.

L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C. 

RESOLUCIÓ ACC/3552/2022, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. 

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa