Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions a projectes del sector industrial i de serveis a la producció

13 de abril de 2022

S’aproven les bases que han de  regular les condicions per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1. La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclòs a la llista de CCAE que es detalla a l'annex 2 de l'ordre de subvencions.

Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Als efectes d'aquesta resolució s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000,00 euros per projecte.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases reguladores és el de concurrència competitiva. 

Més informació

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa